Emissiemetingen   Terug naar overzicht


De rookgassen die via de schoorsteen (45m hoog) verdwijnen, worden continu gemeten en opgevolgd. Er zijn meerdere parameters waar de centrale moet aan voldoen.


EMISSIEMETINGEN

Bij Biostoom zijn enkel luchtemissies, afkomstig van de roosteroven, relevant. Het bedrijf heeft immers een nullozerstatuut voor wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater.
Om te voldoen aan de luchtemissienormen is er een doorgedreven rookgasreiniging geschakeld na de warmterecuperatie van de rookgassen.
De rookgassen verlaten de installatie via de schouw. Om de rookgassen te toetsen aan de geldende milieunormen worden verschillende technieken toegepast:

  • Continue meting en registratie
  • Continue bemonstering
  • Periodieke metingen

 


CONTINUE METING EN REGISTRATIE

Onderstaande parameters worden permanent gemeten en geregistreerd via de continue emissiemeetapparatuur:

  • Stikstofoxiden (NOx)
  • Koolstofmonoxide (CO)
  • Totaal organische koolwaterstoffen (TOC)
  • Stof
  • Waterstofchloride (HCl)
  • Zwaveldioxide (SO2)

 


MEETRESULTATEN EN NORM

In onderstaande tabel vindt u de norm die moet gerespecteerd worden, evenals de recentste meetresultaten.

Dec.  2021  
Parameter % t.o.v. norm  Norm (mg/Nm3) Grafiek
HCl 4,8 % 10   Bekijk grafiek
NOx    89,07 % 120   Bekijk grafiek
SO2 35,28% 50   Bekijk grafiek
TOC 2,4 % 10   Bekijk grafiek
Stof 4,1 % 10   Bekijk grafiek
CO      18,58 % 50   Bekijk grafiek

 


NIET-TECHNISCH RAPPORT

Download hier ons niet-technisch rapport.

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen